Archiwum 2020

Ogłoszenie numer 60854.


Komendant Miejski Policji w Toruniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Toruniu

 

WYMIAR ETATU: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Toruń

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Policji w Toruniu,

ul. Grudziądzka 17,

87-100 Toruń

 

WARUNKI PRACY:

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy. Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu biurowego oraz komputera, jednozmianowa. Budynek wielopiętrowy, wyposażony w windę, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ:

 • Ewidencja dokumentów wpływających i wychodzących w dziennikach korespondencyjnych, podawczych i innych rejestrach.
 • Wydawanie korespondencji zgodnie z dekretacją naczelnika do realizacji wskazanym pracownikom.
 • Obsługa aplikacji SWOP w zakresie rozliczania czasu pracy.
 • Bieżące archiwizowanie dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i badań profilaktycznych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wkształcenie: średnie technik administracji;
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy kancelaryjno-biurowej.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz dostępny na stronie BIP KMP w Toruniu tutaj ),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 19 lutego 2020 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji
Grudziądzka 17
87-100 Toruń

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń, tel. 56 641-22-10.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kmp-torun@bg.policja.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Miejska Policji w Toruniu.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proszę składać jedynie kompletne aplikacje w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. W liście motywacyjnym należy określić, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, nr ogłoszenia). Dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Kwestionariusz osobowy należy uzupełnić w sposób estetyczny i rzetelny, nie budzący wątpliwości co do nabytych umiejętności oraz kresu trwania zatrudnienia. Aplikacje osób, które nie spełnią wskazanych w ogłoszeniu kryteriów bądź są niekompletne nie będą brane pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji. Kandydaci spełniający wymogi formalne, których dokumenty są kompletne, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, którym będzie test kompetencyjny. Informacja o teście wraz z wykazem osób zakwalifikowanych umieszczona zostanie w BIP KMP w Toruniu w zakładce wolne stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 60854. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testu zostanie przekazana telefonicznie. Test kompetencyjny obejmować będzie zagadnienia ogólne dotyczące Policji, służby cywilnej oraz KPA i KP. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.655 zł brutto plus wysługa od 5% do 20 % w zależności od stażu pracy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane w równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać od nr tel. 56 641 21 90 lub 56 641 21 99.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 12.02.2020
Data publikacji : 13.02.2020
Data modyfikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Przybył, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry