Archiwum 2017

Ogłoszenie numer 7041.


Komendant Miejski Policji w Toruniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

kierownik kancelarii tajnej Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

WYMIAR ETATU: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Toruń

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Policji w Toruniu,

ul. Grudziądzka 17,

87-100 Toruń

 

WARUNKI PRACY:

Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy; praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu biurowego, komputera - do 4 godzin dziennie, jednozmianowa; budynek wielopiętrowy z windą, brak specjalnego dostosowania dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ:

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,
 • prowadzenie w kancelarii tajnej rejestrów n/w dokumentów niejawnych/urządzeń ewidencyjnych: rejestru dzienników książek ewidencyjnych i teczek, dziennika ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą ściśle tajne, dziennika ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych, dziennika ewidencji wykonanych dokumentów w zakresie kopiowania, odpisów, wyciągów i tłumaczeń, inne urządzenia w celu ochrony informacji niejawnych,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych KMP w Toruniu i jednostkach jej podległych,
 • udostępnianie i wydawanie dokumentów osobom uprawnionym zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie o ochronie informacji niejawnych,
 • odbiór szyfrogramów,
 • organizowanie i koordynowanie pracy Kancelarii Tajnej oraz planowanie zadań,
 • prowadzenie okresowych kontroli, w tym w zakresie postępowania pracowników Kancelarii Tajnej, jej oddziałów oraz komórek innych niż Kancelaria Tajna z dokumentami niejawnymi,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych,
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych,
 • informowania Pełnomocnika ochrony o wszelkich zagrożeniach dla informacji niejawnych,
 • nadzór nad właściwym oznaczaniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzeniem urządzeń ewidencyjnych,
 • nadzór nad wykorzystaniem stempli i pieczęci znajdujących się na stanie Kancelarii Tajnej, jej oddziałów oraz komórek innych niż Kancelaria Tajna,
 • znoszenie klauzuli tajności z dokumentów niejawnych zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie o ochronie informacji niejawnych i przepisach szczególnych,
 • nadzór i koordynacja w zakresie archiwizowania dokumentów niejawnych oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC", polegająca w szczególności na porównaniu dokumentów przeznaczonych do brakowania m.in. z zapisami zawartymi w protokole brakowania,
 • zastępowanie w przypadku nieobecności ( m.in. urlopu, zwolnienia lekarskiego) inspektora Kancelarii Tajnej.
   

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku związanym z pracą kancelaryjno-biurową połączoną z wykonywaniem zadań związanych z ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
   

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Staż pracy: 4 lata na stanowisku związanym z pracą kancelaryjno-biurową połączoną z wykonywaniem zadań związanych z ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli „ściśle tajne”,
 • Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
   

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata, (kwestionariusz dostępny na stronie BIP KMP w Toruniu tutaj )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli „ściśle tajne”,
 • Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
   

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 19 stycznia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji
Grudziądzka 17
87-100 Toruń

 

INNE INFORMACJE:
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, nr ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Z uwagi na zamieszczenie oświadczeń w kwestionariuszu osobowym dla kandydata nie wymagane jest składanie odrębnego kompletu oświadczeń. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data stempla pocztowego, nadesłanych ofert nie odsyłamy. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, którym będzie test kompetencyjny, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Toruniu w zakładce wole stanowiska w służbie cywilnej ogłoszenie nr 7041.Test kompetencyjny obejmować będzie pytania ogóle dotyczące Policji, Służby cywilnej oraz pytania dotyczące zadań realizowanych na stanowisku. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie wynosi ok. 2 400 zł brutto (we wszystkich składnikach) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 641 21 90 lub 56 641 20 91.
 

Metryczka

Data wytworzenia : 08.01.2017
Data publikacji : 09.01.2017
Data modyfikacji : 19.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Nastrożna
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry