Status prawny - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

1. Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 58, poz. ze zmianami) organem administracji rządowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oaz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

1) wojewoda kujawsko-pomorski przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy działający w imieniu własnym w sprawach:

a. wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b. wydawania indywidualnych aktów prawnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2) komendant powiatowy (miejski) Policji,

3) komendant komisariatu Policji.

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.

 

Komenda Miejska Policji w Toruniu jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której komendant miejski Policji w Toruniu realizuje zadania określone w ustawach.

 

Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Toruniu określają:

  1. Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  2. Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (załącznik do Zarządzenia nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji).
  3. Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędu (w Obwieszczeniu Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji).
  4. Zarządzenie Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  5. Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
  6. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z dnia 13 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami.

 

Komendanta miejskiego Policji w Toruniu  powołuje  i odwołuje komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy po zasięgnięciu opinii starosty.

 

Komendant wojewódzki Policji na wniosek komendanta miejskiego Policji, powołuje

I zastępcę i zastępcę komendanta miejskiego Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta miejskiego Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta miejskiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy jednemu z zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

1. w stosunku do komendanta miejskiego Policji w Toruniu – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy,

2. w stosunku do komendanta Komisariatu Policji – komendant miejski Policji w Toruniu.

 

Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant miejski Policji po zasięgnięciu opinii właściwie terytorialnego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.

W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu Policji, komendant miejski Policji , do czasu powołania nowego komendanta, powierza, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów, pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców- innemu policjantowi.

 

Kierownika posterunku Policji mianuje i zwania ze stanowiska komendant miejski Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy.

Metryczka

Data wytworzenia 17.09.2008
Data publikacji 17.09.2008
Data modyfikacji 10.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry