Programy prewencyjne. - Programy prewencyjne - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

 

SĄSIEDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI

W ramach „Sąsiedzkiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości" Komenda Miejska Policji w Toruniu nakreśliła następujące cele:

Cel główny:

 • Zmniejszenie kradzieży z włamaniami do mieszkań, kradzieży z włamaniami i kradzieży pojazdów, uszkodzenia mienia.
 • Zaangażowanie dzielnicowych i społeczności lokalnych w ochronę mienia.
 • Położenie nacisku na prewencję własną obywateli poprzez rzetelną informację ze strony Policji i zaangażowanie społeczności lokalnych.

Cele pośrednie programu:

 • integracja i zaangażowanie obywateli na rzecz współdziałania z Policją w celu minimalizacji zjawisk o charakterze kryminalnym,
 • współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa pomiędzy społecznością lokalną i Policją,
 • wypracowania wspólnych kierunków działania z prezesami spółdzielni, wspólnot oraz zrzeszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa,
 • włączenie do powyższego programu 4 podprogramów: „Bezpieczne Osiedle", „Bezpieczny Parking", „Oznakuj rower - poznaj swojego dzielnicowego", „Bezpieczny Dom".

W realizacji programu współuczestniczą następujące podmioty: ZSM, UM i SP w Toruniu, KM PSP w Toruniu, ADM, Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych , wójtowie i rady gmin, sołtysi, firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe.

W ramach realizacji „Sąsiedzkiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości" funkcjonariusze tutejszej Komendy Miejskiej Policji odbywają spotkania i rozmowy z mieszkańcami, administratorami i przedstawicielami spółdzielni.

Podczas realizacji zamierzeń informacyjno - edukacyjnych, funkcjonariusze odbywają spotkania z mieszkańcami zarówno indywidualnie, jaki i grupowo. Docierają do administratorów domów w celu propagowania poszczególnych programów. Administratorom proponowano ustalenie spotkań z mieszkańcami w siedzibach spółdzielni. W trakcie spotkań omawia się sprawy odpowiedniego zabezpieczania budynków, mieszkań, klatek schodowych, piwnic oraz budynków gospodarczych. Przedstawia się sposoby i zasady zabezpieczania się przed włamaniami, kradzieżami i uszkodzeniami mienia. Omawiano sposoby technicznego i osobowego zabezpieczania budynków oraz mieszkań. Lokatorów zachęcano do podjęcia współpracy z Policją w celu lepszego zadbania o bezpieczeństwo. Szczególnie zachęcano do zwracania uwagi i zainteresowania się osobami podejrzanie zachowującymi się i osobami nieznanymi. Od kilku lat w ramach podprogramu „Bezpieczne osiedle" ogłaszane są konkursy pod nazwą „Bezpieczne Osiedle", które skierowane są do wszystkich spółdzielni, wspólnot i zrzeszeń mieszkaniowych na terenie miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego. W swoich założeniach program zawiera między innymi podjęte czynności w zakresie poprawy infrastruktury osiedlowej wpływającej na poprawę bezpieczeństwa.

W związku z realizacją programu „Bezpieczny Dom" KMP w Toruniu współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach projektu „Animator osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego". W przypadku tego projektu głównym celem jest podjęcie szeroko zakrojonych i skutecznych działań w ramach profilaktyki społecznej nakierowanej na dzieci i młodzież wywodzącej się ze społeczności zamieszkującej budynki socjalne na terenie miasta Torunia.

 

BEZPIECZNY OGRÓD

W ramach programu „Bezpieczny Ogród" określono następujące cele:

Cel główny: minimalizacja i eliminowanie ujawnianych zjawisk o charakterze kryminalnym.

Cele pośrednie programu:

 • ograniczenie kradzieży z włamaniem do altanek ogrodowych, kradzieży wyposażenia altanek w tym elementów metalowych,
 • ograniczenie kradzieży upraw działkowych i ich niszczenia.

Funkcjonariusze z jednostek podległych KMP w Toruniu odbywają spotkania z działkowcami i prezesami POD.

Wydział Prewencji KMP w Toruniu nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Działkowców, Okręgowym Oddziałem Toruńsko- Włocławskim z siedzibą w Toruniu, w celu zorganizowania spotkań ze wszystkimi prezesami Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Celem spotkań jest zapoznanie z programem oraz ujednolicenie kierunków działania, a także określenie ram współpracy pomiędzy Prezesem PZDZ , Prezesami poszczególnych POD i Policją.

Podczas przeprowadzanych rozmów i spotkań, dzielnicowi omawiają bieżące problemy związane z bezpieczeństwem na terenie ogrodów działkowych, sposoby ich zabezpieczania, metody przeciwdziałania przestępstwom. Omawiają również metody postępowania w przypadkach ujawnienia włamania, kradzieży, dewastacji mienia oczy ujawnienia na terenie działek osób nie będących działkowiczami i zachowujących się podejrzanie.

Ustala się bieżąco skalę i powody zamieszkiwania bezdomnych osób na działkach.

Realizując zagadnienia programu „Bezpieczny Ogród", a w tym prowadzonej działalności edukacyjnej, podejmuje się przedsięwzięcia mające na celu wyuczenie m.in. bezpiecznych zachowań. Szczególnie zwrócono uwagę na:

 • ograniczenie ilości bram wjazdowych, różnego rodzaju dodatkowych wejść oraz ich zamykanie przez działkowców,
 • zachęcano do montowania tablic ogłoszeniowych, na których winny znaleźć się regulaminy ogrodu, informacje o aktualnych telefonach dzielnicowych oraz niezbędnych numerach alarmowych,
 • wprowadzanie identyfikatorów umożliwiających ograniczenie anonimowości osób przebywających na terenie ogrodów, wyznaczanie chronionych i dobrze oświetlonych wspólnych parkingów, informowanie o sprawdzonych formach zabezpieczenia mienia,
 • współdziałanie  z  lokalnymi  mediami  w  zakresie  propagowania  właściwego zabezpieczenia mienia,
 • podejmowanie własnych inicjatyw w celu ograniczenia zjawisk przestępczych w ramach programu „Bezpieczny Ogród".

W ramach realizacji programu współuczestniczą następujące podmioty: Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, Polski Związek Działkowców, okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski, zarządy POD, Straż Miejska w Toruniu i Chełmży. KM PSP w Toruniu, Żandarmeria Wojskowa.

 

BEZPIECZNA MŁODZIEŻ

Cel główny:

 • zmniejszenie zagrożenia przestępczością i wykroczeniami popełnianymi przez samą młodzież, jak i wobec młodzieży oraz zdarzeniami patologicznymi i demoralizacją.

Cel pośredni programu:

 • wyrobienie umiejętności zachowania w trakcie i po fakcie niebezpiecznego zdarzenia,
 • przekazywanie informacji prawnych na temat zjawisk patologicznych i przestępczości,
 • określenia zjawiska demoralizacji oraz zapoznanie z obowiązkami i uprawnieniami nauczycieli,
 • przybliżenie młodzieży roli, uprawnień i obowiązków Policji jako organu stojącego na straży prawa.

W ramach realizacji programu „Bezpieczna Młodzież" policjanci Komendy Miejskiej Policji w Toruniu podejmują wiele działań zmierzających do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa. W dalszym ciągu kontynuowane są „patrole szkolne" do zadań, których należy:

 • patrolowanie szkół i terenów przyległych do szkół pod kątem ujawniania osób podejrzanie zachowujących się,
 • niedopuszczanie do bójek, pobić i rozbojów na szkodę młodzieży szkolnej,
 • legitymowanie osób i kontrolowanie bagażu pod kątem ustalania i zatrzymywania dealerów narkotyków,
 • rozpoznawanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy,
 • kontrolowanie pojazdów przewożących dzieci i młodzież do szkół,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z dyrektorami i pedagogami ze szkół.

Główną tematyką poruszaną w czasie pogadanek i szkoleń są następujące zagadnienia:

 • „Odpowiedzialność karna nieletnich za popełnianie czynów zabronionych",
 • „Odpowiedzialność karna za tzw. "przestępstwa narkotykowe", „Bezpieczeństwo w czasie wakacji i ferii (bezpieczne zachowania nad wodą, w lesie, bezpieczne zabawy zimą itp.)
 • „Obcy niebezpieczny".

Ponadto w czasie spotkań z nauczycielami, pedagogami i rodzicami omawiane są „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją". Szczególny nacisk nakłada się na czynności, jakie nauczyciele mają obowiązek podjąć w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada środki odurzające lub jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Omawia się również prawidłowe zachowania w przypadku zaistnienia bójek, pobić lub wymuszeń na terenie szkoły.

W związku z realizacją programu nakierowanego na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży KMP w Toruniu od wielu lat, każdego roku jest współorganizatorem Międzyprzedszkolnego Przeglądu Scenek Dramowych „Jestem bezpieczny". Celem przedsięwzięcia jest promowanie sytuacji, w których małe dzieci potrafią zachować się w sposób prawidłowy i bezpieczny dla zdrowia i życia.

W ramach programu współuczestniczą następujące podmioty: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia, Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Urzędy Gminy, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Toruńskiego, Wydział Ochrony Ludności, Straż Miejska w Toruniu, KM PSP w Toruniu, firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Rzecznik Praw Ofiar.

 

BEZPIECZNA CHEŁMŻA

W podległym Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu Komisariacie Policji w Chełmży od roku 1999 realizowany jest program „Bezpieczna Chełmża", który w swoich założeniach realizuje wszystkie cele programów prewencyjnych, realizowanych przez KMP w Toruniu. Program skupia wszystkie programy i podprogramy realizowane na terenie działania KMP w Toruniu pod inną, wspólną nazwą i dostosowany jest do specyfiki zagrożeń i warunków panujących w Chełmży.

W ramach programu współuczestniczą następujące podmioty: władze samorządowe, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorzy szkół, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, nadleśnictwa, Polski Związek Wędkarski i działkowcy. Policjanci uczestniczą również w pracach komisji panelowych powołanych na potrzeby realizacji programu.

 

BEZPIECZNA STREFA TURYSTYCZNA

Od kilku lat w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu realizowany jest sezonowy program pod nazwą „Bezpieczna Strefa Turystyczna". W okresie od końca kwietnia do końca października następuje wzmożony ruch turystyczny w rejonie Zespołu Staromiejskiego. Każdego dnia w celach turystycznych przyjeżdża do Torunia około 500 turystów, a w niektóre dni nawet dużo więcej. Ruch turystyczny  w głównej mierze koncentruje się w rejonie centrum miasta, gdzie znajduje się większość zabytkowych obiektów. Miasto Toruń zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO i z tego też powodu, z każdym rokiem miasto odwiedzane jest przez coraz większą liczbę turystów, zarówno tych jednodniowych jak i tych pozostających w mieście na kilka dni. Jak wskazywało wieloletnie doświadczenie osoby te w czasie pobytu w mieście narażone były na szereg niebezpieczeństw i zagrożeń. Do najczęstszych przestępstw, których ofiarami w latach ubiegłych padali turyści były takie przestępstwa jak: kradzieże, kradzieże z włamaniami do pojazdów, rozboje i kradzieże pojazdów. Wraz z nasileniem ruchu turystycznego zakłada się, iż może nastąpić eskalacja wymienionych zagrożeń. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa turystów zwiedzających miasto, co roku w okresie nasilenia ruchu turystycznego tj. od wiosny do początku jesieni przygotowuje się Plan Działań dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa w rejonie Starego Miasta, w związku z ruchem turystycznym, w ramach programu ,,Bezpieczna Strefa Turystyczna".

Cel działań:

 • ograniczenie zdarzeń kryminalnych w najbardziej zagrożonych rejonach,
 • zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń,
 • zatrzymywanie osób poszukiwanych,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na terenie Starego Miasta w Toruniu.

Efektem funkcjonowania przedmiotowego programu jest to, iż w roku 2007 w czasie funkcjonowania „Bezpiecznej Strefy Turystycznej" zarejestrowano jeden przypadek popełnienia przestępstwa na szkodę turysty, natomiast w okresie od 1 maja 2008 do 31 października 2008 r. nie odnotowano takiego zdarzenia.

W realizacji programu współuczestniczy czynnie Straż Miejska w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Toruniu.

 

Program „Bezpieczna droga do szkoły"

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów z przepisów ruchu drogowego oraz poprawa ich bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Program realizowany jest poprzez:

 • wprowadzenie do zajęć szkolnych tematyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uczestnictwo policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w zajęciach z wychowania komunikacyjnego,
 • przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową dla dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły poprzez wyposażanie w kamizelki odblaskowe i propagowanie ich używania przez dzieci zwłaszcza z obszarów wiejskich,
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dotyczących tematyki bezpieczeństwa oraz prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej przez dzieci i młodzież,
 • inspirowanie zarządców dróg do tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych i dróg rowerowych,
 • systematyczne eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg,
 • propagowanie w mediach akcji profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji.

 

Program „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego"

Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom poruszającym się po drogach oraz propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z dróg.

Program realizowany jest poprzez :

 • prowadzenie akcji ulotkowej skierowanej do pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami mechanicznymi,
 • propagowanie prawidłowego, zgodnego z przepisami, korzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów,
 • prowadzenie działań ukierunkowanych na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących oraz pieszych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji,
 • współdziałanie z mediami w zakresie popularyzowania elementów odblaskowych jako wyposażenia mającego wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

 

Program „Alkohol i narkotyki"

Celem programu jest eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami znajdujących się po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie.

Program realizowany jest przez:

 • prowadzenie działań kontrolnych ukierunkowanych na poddawanie badaniu jak największej ilości kierujących pojazdami,
 • propagowanie trzeźwego stylu życia wśród różnych grup społecznych,
 • uczestniczenie policjantów w spotkaniach z młodzieżą, których celem jest uświadamianie o skutkach jakie wywołuje zażywanie substancji psychoaktywnych.

 

Program „Bezpieczny weekend"

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie tzw. długich weekendów, kiedy to następuje gwałtowny wzrost natężenia ruchu na drogach.

Program realizowany jest przez:

 • kierowanie do służby większej ilości patroli policyjnych,
 • wzmożony nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez pieszych oraz kierujących pojazdami,
 • wzmożone kontrole prędkości poruszających się pojazdów oraz sprawdzanie ich stanu technicznego,
 • propagowanie wśród kierujących i pasażerów używania pasów bezpieczeństwa oraz właściwego przewożenia dzieci - używanie fotelików ochronnych,
 • eliminowanie z ruchu kierujących będących po spożyciu alkoholu lub po zażyciu substancji działających podobnie.

 

Program „Transport" i „Bus"

Celem programu jest ujawnianie nieprawidłowości w transporcie drogowym osób i rzeczy.

Program realizowany jest przez:

 • organizowanie działań ukierunkowanych na kontrolę stanu technicznego oraz wyposażenia pojazdów wykonujących przewóz towarów lub osób,
 • kontrolę dokumentacji przewozowej,
 • kontrolę czasu pracy kierowców oraz warunków wykonywania transportu zarobkowego,
 • sprawdzanie obowiązkowego wyposażenia pojazdów oraz dokumentów kierującego i dokumentacji przewożonego ładunku,
 • eliminowanie patologii w transporcie drogowym.

Metryczka

Data wytworzenia 03.03.2009
Data publikacji 03.03.2009
Data modyfikacji 20.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry