Archiwum 2014

 

Komendant Miejski Policji w Toruniu poszukuje kandydata na stanowisko:
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Policji Toruń-Podgórz.
 
 
OGŁOSZENIE Nr 1/2014
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI w TORUNIU
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI TORUŃ - PODGÓRZ
 
 
 
§ 1
 
W celu dokonania doboru na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Toruń - Podgórz, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
 
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
 
1.  w zakresie wymagań niezbędnych:

a)  pełniący służbę w Policji,

b)  spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe   (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2.  w zakresie wymagań pożądanych:

a)  co najmniej 10-letni staż służby w Policji,

b)  co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,

c)  co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji, nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem, albo 5-letni łączny staż w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji,

3.  ponadto wskazane jest posiadanie:

a)  wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub

b)  co najmniej 3–letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

 
 
§ 2
 
Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopie ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
 3. pisemną koncepcję pracy na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji Toruń – Podgórz (koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórek. Koncepcja nie powinna przekraczać 10 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm),
 4. pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),
 5. pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata, tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym (pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),
 6. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).  
 
 
§ 3
 
Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r. 
 
 
§ 4
 
 Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
 
 1. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań służbowych przez podległych policjantów i pracowników, wydawanie decyzji i instrukcji regulujących sposób realizacji zadań.
 2. Przeprowadzanie odpraw służbowych z udziałem zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.
 3. Uczestniczenie w czynnościach dotyczacych poważniejszych przestępstw i zdarzeń nadzwyczajnych w ramach dyżurów kierownictwa Komisariatu.
 4. Współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości.
 5. Współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami ochrony prawnej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.
 6. Nadzór ogólny nad procesem doskonalenia zawodowego i wdrażanie w nadzorowanych komórkach organizacyjnych wytycznych i zaleceń MSW, KGP i KWP zakresie zagadnień kryminalnych.
 7. Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych  i realizacji przez nie zadań.
 8. Uczestniczenie w określaniu i realizacji kierunków działania jednostki w postaci planów pracy.
 9. Opiniowanie i przedkładanie Komendantowi Miejskiemu Policji w Toruniu wniosków o wyróżnienie policjantów i innych wniosków personalnych.
 
 
§ 5
 
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzka 17/19 w Toruniu 
w terminie do dnia 14 lutego 2014 r. z dopiskiem „postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji Toruń - Podgórz” – „nie otwierać w sekretariacie”.
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Referacie Kadr i Szkolenia i Prezydialnym KMP w Toruniu, tel. służbowy: 754-21-92; 754-21-90.
 
 
§ 6
 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 28 lutego 2014 r.
 
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Toruniu
insp. Antoni Stramek
 
/podpis na oryginale/

 

Metryczka

Data wytworzenia : 28.01.2014
Data publikacji : 31.01.2014
Data modyfikacji : 17.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Hajnrych Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry