Archiwum 2013

Strona znajduje się w archiwum.

 

Komendant Miejski Policji w Toruniu poszukuje kandydata na stanowisko:
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Policji Toruń-Rubinkowo.
 
 
OGŁOSZENIE Nr 1/2013
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI w TORUNIU
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
ZASTĘPCY KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI TORUŃ - RUBINKOWO
 
 
 
§ 1
 
W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Toruń - Rubinkowo, ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
 
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:
 
1.  w zakresie wymagań niezbędnych:

a)  pełniący służbę w Policji,

b)  spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe   (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);

2.  w zakresie wymagań pożądanych:

a)  co najmniej 10-letni staż służby w Policji,

b)  co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowany przez stanowisko objęte postępowaniem,

c)  co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Policji, nadzorowanymi przez stanowisko objęte postępowaniem, albo 2-letni łączny staż w kierowaniu jednostką lub komórką organizacyjną Policji,

3.  ponadto wskazane jest posiadanie:

a)  wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub

b)  co najmniej 3–letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych jako „nauczyciel stowarzyszony”.

 
 
§ 2
 
Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopie ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu);
 3. pisemną koncepcję pracy na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo (Koncepcja pracy powinna zostać opracowana dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo oraz szczegółowy zakres zadań komórek. Koncepcja uwzględniać powinna wyłącznie zakres zadań przewidzianych dla stanowiska Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo i jednocześnie winna wpisywać się strategię działania ww. Komisariatu Policji.  Opracowanie jedynie w ograniczonym zakresie może odnosić się do zadań przewidzianych dla kierownika jednostki np.: zarządzania jednostką czy kreowania w niej polityki kadrowej. Koncepcja nie powinna przekraczać 6 stron, napisanych czcionką Arial 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2,5 cm),
 4. pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej na zasadach i w trybie określonym przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 1, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),
 5. pisemne oświadczenie potwierdzające występowanie lub nie zależności kandydata, tj. bycia małżonkiem(ą), krewnym(ą) do drugiego stopnia włącznie lub powinowatym (pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem lub policjantem jednostki/komórki organizacyjnej Policji, objętej postępowaniem - (wzór oświadczenia jest dostępny w Poradniku do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, w rozdziale VI, wzór nr 2, umieszczonym na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji),
 6. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu).   
 
 
§ 3
 
Zarządzający postępowanie kwalifikacyjne w drodze decyzji powoła komisję do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Komisja pracuje na podstawie Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji do stosowania z dniem 1 maja 2012 r. 
 
 
§ 4
 
 Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:
 
 1. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań służbowych przez podległych policjantów i pracowników.
 2. Przeprowadzanie odpraw służbowych z udziałem kierowników komórek organizacyjnych.
 3. Uczestniczenie w czynnościach dotyczacych poważniejszych przestępstw i zdarzeń nadzwyczajnych w ramach dyżurów kierownictwa Komisariatu.
 4. Koordynacja i organizowanie planowania dyslokowania sił i środków podległych komórek organizacyjnych zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 5. Organizowanie i koordynowanie służb prewencyjnych, patrolowych. 
 6. Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych  i realizacji przez nie zadań.
 7. Nadzór nad udziałem policjantów w postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniem mandatowym.
 8. Nadzór ogólny nad procesem doskonalenia zawodowego i wdrażanie w nadzorowanych komórkach i jednostkach organizacyjnych wytycznych i zaleceń MSWiA, KGP i KWP zakresie zagadnień prewencyjnych.
 9. Rozdzielanie zadań służbowych między podwładnych w zakresie służby prewencyjnej.
 
 
§ 5
 
Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzka 17/19 w Toruniu 
w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. z dopiskiem „postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Toruń - Rubinkowo” – „nie otwierać w sekretariacie”.
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Referacie Kadr i Szkolenia i Prezydialnym KMP w Toruniu, tel. służbowy: 754-21-92; 754-21-90.
 
 
§ 6
 
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 24 czerwca 2013 r.
 
 
KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
w Toruniu
insp. Antoni Stramek
 
/podpis na oryginale/

Metryczka

Data publikacji : 16.05.2013
Data modyfikacji : 17.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Górny
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry