Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu jest Komendant Miejski Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
 2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu jest Magdalena Majbrodzka; e-mail: iod.kmp-torun@bg.policja.gov.pl
 3. dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;
 4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu;
 7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem; 
 9. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
   

 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Majbrodzka
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry