Kontrole w 2017 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole w 2017 roku

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLI I DYSCYPLINARNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TORUNIU.

 

1.    Organizacja komórek organizacyjnych (wydziałów, biur itp.) realizujących czynności kontrolne oraz wprowadzone w nich zmiany w 2017r.:

  • Liczba i nazwa komórki organizacyjnej: 1, Zespół Kontroli i Dyscyplinarny KMP w Toruniu,
  • Liczba osób z poszczególnych komórek organizacyjnych realizujących czynności kontrolne: 3 (nie występowało zjawisko fluktuacji kadry kontrolerów),

2.    Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez wszystkie komórki organizacyjne i liczba skierowanych zawiadomień według tabeli:

 

                    Kontrole

Liczba

Kontrole

Ogółem

Tryb zwykły

Tryb

uproszczony

Planowe

Poza planem

przeprowadzonych kontroli

4

0

4

0

4

skontrolowanych podmiotów

4

0

4

0

4

Skierowanych w wyniku kontroli:

wniosków do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego

0

0

0

0

0

wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych

0

0

0

0

0

zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

0

0

0

0

0

innych zawiadomień (np. do CBA)

0

0

0

0

0

kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 31.12.2017 r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera)

0

0

0

0

0

niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2017 r.

0

0

0

0

0

średniego czasu trwania kontroli w dniach roboczych

109

0

109

0

109

 

3.    Liczba zawiadomień (wykazanych w pkt. 3) skierowanych w 2017r., wg. tabeli:

 

Lp.

Rodzaj zawiadomienia

Temat kontroli

 

Data zawiadomienia

W sprawie

Podmiot, do którego skierowano zawiadomienie

Podmiot/osoba, którego dotyczy zawiadomienie

(tylko funkcja, stanowisko – bez danych osobowych)

Informacja o rozstrzygnięciu lub stanie sprawy

Dodatkowe informacje

(np. ewentualne wniesione środki zaskarżenia)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.    Wyniki kontroli zakończonych w 2017r.

 

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

1

Pozytywna z uchybieniami

3

Pozytywna z nieprawidłowościami

0

Negatywna

0

 

5.    Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń pokontrolnych ( wraz ze stanem ich realizacji).

 

Obszar kontroli

Istotna nieprawidłowość

Treść zalecenia znaczącego

Status zalecenia

(zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona

W toku czynności kontrolnych wykazano uchybienia w zakresie lakonicznego sporządzania pism przewodnich do prokuratury np. cyt.” Komisariat Policji Toruń Śródmieście w załączeniu przesyła akta w sprawie RSD-92/17 celem zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zastosowania procedury zawartej w art. 335 kpk…”.  Brak wskazania, że z materiałami przesyłany jest również  blankiet prawa jazdy o serii i numerze.

Kierowników kontrolowanych jednostek zapoznano z treści wystąpienia pokontrolnego, a kierownika jednostki, w której ujawniono uchybienia zobowiązano do omówienia z funkcjonariuszami pionu kryminalnego ustaleń niniejszej kontroli wraz z przekazaniem poleceń w zakresie precyzyjnego sporządzania pism przewodnich przesyłających zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawo o ruchu drogowym, dokument prawa jazdy do właściwej miejscowo prokuratury, tj. aby z treści pisma wynikał jednoznacznie fakt przesyłania w załączeniu zatrzymanego dokumentu.

Zalecenie zrealizowano.

Wykonywanie zadań merytorycznych, tj. zadań dla których jednostka została powołana/utworzona

 Niezachowanie wymaganej przepisami Rozporządzenia MSW z dnia 22.09.2014r. „zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów” czasu przerwy między kolejnymi służbami policjantów pionu prewencji w kontrolowanych harmonogramach, brak legendy objaśniającej użyte w tym dokumencie skróty oraz brak zaewidencjonowania zeszytu nadgodzin. 

Kierowników kontrolowanych jednostek zobowiązano do omówienia z podległymi funkcjonariuszami realizującymi zadania w zakresie sporządzania harmonogramów służb, ustaleń dokonanych w toku niniejszej kontroli i wskazania wyszczególnionych uchybień, zobowiązania ww. policjantów do właściwego sporządzania harmonogramów służb, tj. zgodnego z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 października 2001r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U.nr 131, poz. 1471 ze zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem MSW z dnia 22 września 2014r., jak również zaewidencjonowania dokumentacji prowadzonej w podległej jednostce w zakresie ewidencjonowania nadgodzin funkcjonariuszy pionu prewencji.

Zalecenia zrealizowano.

 

6.    Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń pokontrolnych ( wraz ze stanem ich realizacji).

 

Obszar kontroli

Istotna nieprawidłowość

Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie

Treść zalecenia kluczowego

Status zalecenia (zrealizowane/realizowane /niezrealizowane/niemonitorowane)

-

-

-

-

-

 

7.    Uzyskane efekty z kontroli:

  • Zdyscyplinowano, poprzez udzielenie instruktażu, osoby realizujące poszczególne zagadnienia do przestrzegania przepisów resortowych,
  • Wyeliminowano nieprawidłowości stwierdzone w toku przeprowadzonych kontroli w zakresie sporządzania pism przewodnich do prokuratury przesyłających zatrzymany dokument prawa jazdy oraz sporządzania harmonogramów służb i ewidencjonowania dokumentacji służbowej,
  • Informację o stwierdzonych uchybieniach przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek celem usunięcia wskazanych błędów i usprawnienia nadzoru nad kontrolowaną problematyką,
  • Nie przeprowadzono kontroli finansowej.

 

Finansowe rezultaty

Kwota w PLN

Opis

Łączna kwota finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli

-

-

Łączna kwota korzyści finansowych

-

-

 

8.    Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości oraz przykłady dobrych praktyk w postępowaniu kontrolnym.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie ujawniono wyróżniających się ani nowatorskich rozwiązań oraz przykładów, które mogłyby być wykorzystane w innych podmiotach.

 

Metryczka

Data publikacji 31.01.2018
Data modyfikacji 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. Zbigniew Męczyński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny

Nawigacja

do góry