Kontrole w 2016 roku - Kontrole - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2016 ROKU PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLI I DYSCYPLINARNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W TORUNIU.


Zadania wynikające z Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej oraz Decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra Spraw Wewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu zrealizowane zostały przez Zespół Kontroli i Dyscyplinarny. Zgodnie z „Planem Kontroli” z dnia 07.12.2015r. nr L.dz. T-406/15/033/MZ, zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu, w 2016r. przeprowadzono dwie  zaplanowane kontrole.

1.   Kontrolę nt.: ”Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej funkcjonariusza Policji za mienie powierzone , w tym jego właściwe zabezpieczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.12.2004r. w sprawie zasad i trybu powierzenia mienia funkcjonariuszom Policji , Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.”. Kontrolą objęto 3 podmioty, tj. Komisariat Policji Toruń-Śródmieście, Komisariat Policji Toruń-Podgórz i Komisariat Policji w Chełmży, za okres od dnia 31.03.2016r. do dnia 02.06.2016r.. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę wytworzonej i prowadzonej dokumentacji służbowej oraz warunki techniczne przechowywania mienia powierzonego w jednostkach kontrolowanych.
 

W toku kontroli ustalono, że w kontrolowanych jednostkach znajdują się wydzielone pomieszczenia szatni zaopatrzone w zamykane na klucz szafki indywidualne umożliwiające funkcjonariuszom właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia w postaci umundurowania i sprzętu uzbrojenia pozostającego na indywidualnym wyposażeniu. W Komisariacie Policji Toruń – Śródmieście użytkowane pomieszczenia szatni spełniają rolę tymczasowych, albowiem odpowiadające wymaganiom z zakresu bhp pomieszczenia są w trakcie przygotowania do użytku. W związku ze stwierdzonymi w roku 2015 i 2016 w tut. Komendzie nieprawidłowościami w zakresie ewidencjonowania obiegu sprzętu uzbrojenia i techniczno – bojowego nieprzydzielonego indywidualnie Komendant Miejski Policji w Toruniu pismem nr l.dz. T – 344/15/1204/MW z dnia 9 grudnia 2015r. polecił zapoznać wszystkich policjantów tut. Komendy z aktami prawnymi regulującymi zasady postępowania z mieniem powierzonym. Realizacja powyższego polecenia stanowiła element rzeczonej kontroli.

W tymże zakresie ustalono, że w każdej z kontrolowanych jednostek wykonano polecenie dokumentując powyższe w odpowiednich kartach zapoznania.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie właściwego zabezpieczania mienia powierzonego przez policjantów.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia polegające na  braku ewidencji sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej nie przydzielonego indywidualnie , którego nie objęto dotychczas ewidencją, tj,:

w Komisariacie Policji Toruń – Śródmieście: 

sprzęt uzbrojenia w postaci:
1. Lornetka pryzmatyczna 7x45 BJ
2. Maska pgaz filtracyjna MP-5
3. Prowadnica dla nieletnich
4. Hełm kuloodporny BK-4/M Piorun II

sprzęt techniki policyjnej w postaci:
1. Kolczatka drogowa L-10,5 m     
2. Zestaw znaków zapora  w walizce    
3. Zestaw znaków zapora nr 2 ze znakiem jodła  
4. Rzutka ratunkowa     
5. Pas obezwładniający Boa     
6. Defibrylator z oprzyrządowaniem

oraz sprzęt mundurowy
1. Buty gumowe        
2. Kamizelka odblaskowa

w Komisariacie Policji Toruń – Podgórz:

sprzęt uzbrojenia w postaci: 
1. Lornetka pryzmatyczna 8x30    
2. Lornetka pryzmatyczna 7x45BJ    
3. Maska pgaz. filtracyjna MP-5    
4. Kajdanki szczękowe     
5. Prowadnica dla nieletnich     
6. Hełm stalowy bojowy wz. 67/75

oraz sprzęt techniki policyjnej w postaci:
1. Aparat foto Sony Cyber Shot DSC H2   
2. Aparat foto Sony Cyber Shot DSC W30  
3. Kolczatka drogowa L-10,5    
4. Zestaw znaków Zapora nr 2 ze znakiem jodła  
5. Dyktafon Olympus W10     
6. Wykrywacz metali WM-1     
7. Rzutka ratunkowa      
8. Pas obezwładniający Boa     
9. Znak 40 km/h      
10. Znak 60 km/h     
11. Stojak do znaków      
12. Radar Rapid 1A      
13. Radar Rapid 2 Ka.

Na podstawie dokonanych ustaleń uznać należy, że przyczyną powstania opisanych uchybień była niewłaściwa realizacja poleceń Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu ujętych w piśmie o nr l.dz. CF 76/14 z dnia 14 stycznia 2014r. dotyczących właściwego ewidencjonowania sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej w jednostkach kontrolowanych. Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialni są kierownicy kontrolowanych jednostek, tj. Komisariatu Policji Toruń – Śródmieście, mł.insp. Zbysław Radkiewicz i Komisariatu Policji Toruń – Podgórz, nadkom. Jacek Wolfram .

Stwierdzone uchybienia nie spowodowały negatywnych skutków dla działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych tut. Komendy i realizacji zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji oraz aktów normatywnych wydanych na jej podstawie.

 W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień i zapewnienia właściwej realizacji zadań stanowiących przedmiot kontroli kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KMP w Toruniu zobowiązano do:

  • Założenia i bieżącego prowadzenia ewidencji sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej nie przydzielonego indywidualnie , którego nie objęto dotychczas ewidencją dot. KP Toruń-Śródmieście i KP Toruń-Podgórz.
  • Przypomnienia podległym funkcjonariuszom obowiązujących zasad ewidencjonowania sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej określonych w aktach prawnych przywołanych na wstępie oraz właściwego dokumentowania obiegu tego sprzętu w czasie codziennej służby.

2.   Kontrolę nt.: „Realizacja procedury i przepisów w zakresie holowania i parkowania pojazdów na zlecenie Policji w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.”, kontrolą objęto 3 podmioty, tj. Komisariat Policji Toruń - Rubinkowo oraz Komisariat Policji Toruń – Śródmieście, Komisariat Policji w Chełmży, za okres od dnia 19.09.2016r. do dnia 10.12.2016r.  Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę prowadzonej i wytworzonej dokumentacji i jej zgodności z obowiązującymi przepisami regulującymi kontrolowaną problematykę.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań i obowiązków wynikających Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej przez funkcjonariuszy jednostek objętych kontrolą.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia polegające na:

  • braku lub zwłoce w realizacji obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ( Dz. U. z 2011r., poz. 846 ze zm.) przez podległych policjantów, tj. niezwłocznego pisemnego powiadamiania osoby uprawnionej o fakcie usunięcia pojazdu i skutkach prawnych związanych z jego nieodebraniem, dotyczy wszystkich kontrolowanych jednostek;
  • stosowaniu druków dyspozycji usunięcia pojazdu oraz powiadomienia niezgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających akcje ratowniczą, dotyczy wszystkich kontrolowanych jednostek.

Na podstawie dokonanych ustaleń stwierdzić należy, że w zakresie powiadamiania osób uprawnionych o usunięciu pojazdów ujawniono nieprawidłowości polegające na bezzasadnym odstępowaniu od przesyłania pisemnych powiadomień zawierających pouczenia o uprawnieniach i skutkach nieodebrania pojazdu lub też zwłoce w realizacji tegoż powiadomienia. Przypadki takie w zdecydowanej większości były spowodowane wydaniem zezwolenia na odbiór pojazdu bezpośrednio w dniu holowania lub w ciągu kolejnych 5 dni. Jako osoby odpowiedzialne w przedmiotowym  wskazać należy funkcjonariuszy, którym powierzono realizację tychże zadań w jednostkach kontrolowanych, tj. w Komisariacie Policji Toruń – Rubinkowo: asp. szt. Krzysztofa Krawczyk, w Komisariacie Policji Toruń – Śródmieście: asp. szt. Piotra Podlas i w Komisariacie Policji w Chełmży: asp. szt. Ryszarda Pawkin.

Za uchybienie w zakresie czynności objętych kontrolą uznać należy, stosowanie druków dyspozycji usunięcia pojazdu oraz powiadomienia niezgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających akcje ratowniczą. W związku z powyższym nadmienić należy, że w dniu 22 września 2015r. weszło w życia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w tejże sprawie. Wprowadzające nowe wzory dyspozycji usunięcia pojazdu i powiadomienia. Jednocześnie zgodnie z ww. aktem wzory określone na podstawie dotychczasowych przepisów mogły być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rzeczonego rozporządzenia.

Stwierdzone uchybienia nie spowodowały negatywnych skutków dla działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych tut. Komendy i realizacji zadań wynikających z postanowień ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji oraz aktów normatywnych wydanych na jej podstawie. Ponadto nie stwierdzono przypadków bezpodstawnego holowania pojazdu i roszczeń z tego tytułu kierowanych do Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

W celu wyeliminowania przyczyn stwierdzonych uchybień i zapewnienia właściwej realizacji zadań w zakresie kontrolowanej tematyki kierowników kontrolowanych jednostek tut. Komendy zobowiązano do:

  • zapewnienia właściwej realizacji obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej ( Dz. U. z 2011r., poz. 846 ze zm.) przez podległych policjantów, tj. niezwłocznego pisemnego powiadamiania osoby uprawnionej o fakcie usunięcia pojazdu i skutkach prawnych związanych z jego nieodebraniem;
  • wyegzekwowania od podległych funkcjonariuszy stosowania aktualnie obowiązujących druków dyspozycji usunięcia pojazdu, powiadomienia oraz zezwolenia na odbiór pojazdu.

Zdiagnozowane przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to z jednej strony brak właściwego nadzoru ze strony przełożonych, w tym szczebla średniego, a z drugiej policjantów  realizujących czynności służbowe wynikające z przepisów służbowych. Wskazać tu należy, iż odpowiedzialnymi za zaistnienie ujawnionych uchybień byli zarówno kierownicy kontrolowanych podmiotów, średni szczeble kierowniczy jak i szeregowi policjanci. W przypadku wszystkich przeprowadzonych kontroli, kierowników kontrolowanych podmiotów zobowiązano do podjęcia skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości poprzez m.in. zapoznanie podległych policjantów z treścią obowiązujących przepisów przeprowadzenia w ramach doskonalenia zawodowego. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone do realizacji. Na podstawie ustaleń  poczynionych w ramach ww. kontroli nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych ani nie przeprowadzono  rozmów  dyscyplinujących. Na podstawie ustaleń pokontrolnych nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstw lub wykroczeń.

Metryczka

Data wytworzenia 30.12.2016
Data publikacji 23.05.2017
Data modyfikacji 23.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podinsp. mgr Zbigniew Męczyński
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny

Nawigacja

do góry