Informacje dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z zpóźń. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu oraz podległych jej Komisariatach Policji. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki za pomocą:

  • poczty elektronicznej: dyzurny-torun@bg.policja.gov.pl,
  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnie komunikacyjnie): 47 754 23 81 lub 47 754 23 80,
  • faksem: 47 754 23 24 lub 47 754 23 72 (za pośrednictwem załączonego wniosku),
  • wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu: 697 052 112.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Informujemy również, iż funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzebę skorzystania z usług tłumacza podczas uprzednio umówionej wizyty oraz, przede wszystkim, kontaktować się z sytuacjach nagłych. Wiadomości SMS odbierane są przez oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i przekazywana wg właściwości miejscowej do właściwej jednostki Policji. Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.


JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY

i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer  697 052 112, koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne,
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację),
  • okoliczności zdarzenia (wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, zasłabnięcie).

 

Wzór wniosku:

ZGŁOSZENIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

   ZGŁOSZENIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Metryczka

Data wytworzenia 08.10.2015
Data publikacji 09.10.2015
Data modyfikacji 22.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry