Ewidencje i rejestry - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

 

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

 

 

WYKAZ EWIDENCJI I REJESTRÓW

 

 

REFERAT KADR I SZKOLENIA I PREZYDIALNY:

 • dziennik korespondencyjny,
 • dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych,
 • dziennik ewidencji wykonanych dokumentów,
 • dziennik podawczy,
 • ewidencja wyjść służbowych,
 • rejestr delegacji,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • rejestr Decyzji Komendanta Miejskiego Policji dot. skierowań na badania psychologiczne,
 • książka ewidencji pieczęci i stempli,
 • rejestr podań do służby w Policji i służby kandydackiej,
 • rejestr kierowanych na szkolenia ,
 • dziennik przepisów KGP, KWP, KMP,
 • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych,
 • rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • wykazy poczty otrzymanej, nadanej, poleconej,
 • rejestr rozkazów Komendanta Miejskiego Policji
 • rejestr skierowań na badania lekarskie,
 • rejestr skierowań na badania profilaktyczne,
 • rejestr skierowań na badania kierowców,
 • rejestr wydanych upoważnień do prowadzenia sprzętem transportowym stanowiącym własność Policji,
 • ewidencja urlopów,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • rejestr wpływu wniosków do KMP w sprawie udzielenia Informacji Publicznej,
 • rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udzielenia Informacji Publicznej,
 • ewidencja przyznanych nagród Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu,
 • rejestr wydanych opinii służbowych.

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY:

 • dziennik przepisów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • dziennik podawczy,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • ewidencja kontroli broni,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • rejestr Meldunków Informacyjnych,
 • rejestr zapytań do SMI i CBIU,
 • rejestr pieczęci i referentek,
 • ewidencja urlopów,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • rejestr wystawionych delegacji służbowych,
 • rejestr osób poszukiwanych,
 • książka ewidencji kluczy stanowiska ODN,
 • ewidencja wejść i wyjść z pomieszczenia ODN,
 • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych,
 • rejestr szczepień,
 • rejestr Czynności Sprawdzających i o Wykroczenie,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • ewidencja skierowań na badania profilaktyczne,
 • księga dowodów rzeczowych,
 • księga wydawania broni z pododdziału,
 • księga kontroli broni krótkiej,
 • księga kontroli broni długiej,
 • rejestr wejść i wyjść do/ze strefy bezpieczeństwa osób nieuprawnionych,
 • rejestr koordynacji,
 • ewidencja szkolenia stanowiska w zakresie BHP i ppoż,
 • rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć,
 • książka rejestrująca zabiegi dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji
 • książka kontroli sanitarnej,
 • dziennik ewidencji prac zleconych.

 

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ:

 • dziennik korespondencyjny,
 • rejestr holowanych i zabezpieczonych pojazdów,
 • rejestr zaświadczeń,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • ewidencja urlopów,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • ewidencja szkoleń bhp i ppoż.,
 • ewidencja szkolenia stanowiskowego,
 • dziennik kontroli ppoż.,
 • rejestr pieczęci i referentek,
 • rejestr śledztw i dochodzeń,
 • rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego.

 

 

WYDZIAŁ – SZTAB POLICJI:

 • dziennik korespondencyjny,
 • dziennik korespondencyjny „zastrzeżony”,
 • dziennik podawczy,
 • dziennik przepisów,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • rejestr dzienników i książek ewidencyjnych,
 • ewidencja skierowań na badania lekarskie,
 • rejestr pieczątek i referentek,
 • rejestr delegacji,
 • rejestr szczepień,
 • rejestr akt brakowania kat. „BC”,
 • książka wydania broni „Glauberyt”,
 • książka wydania broni AKMS i RWGL,
 • książka wydania broni na stanowisku dyżurnego,
 • książka broni deponowanej,
 • książka kontroli osób zatrzymanych,
 • rejestr pobranej krwi,
 • rejestr skrzynki pocztowej anonimowej,
 • książka dyspozytora,
 • rejestr doraźnego pobierania sprzętu transportowego,
 • książka przebiegu służby,
 • zeszyt nadzorów prewencyjnych,
 • dziennik działań dowódcy akcji policyjnych,
 • książka kontroli,
 • dziennik ewidencji szyfrogramów,
 • dziennik ewidencji dokumentów i przepisów szyfrowych,
 • dzienniki podawcze,
 • rejestr w WKSN „COMPREC”.

 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI:

 • zeszyt odpraw służbowych,
 • książka wyjść funkcjonariuszy w godzinach służbowych,
 • książka służby,
 • ewidencja urlopów,
 • ewidencja obecności funkcjonariuszy,
 • ewidencja nadgodzin,
 • ewidencja pieczęci, stempli i referentek,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • dziennik przepisów,
 • dziennik podawczy - sekretariat,
 • dziennik korespondencyjny,
 • książka doręczeń,
 • dziennik korespondencyjny dokumentów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone",
 • rejestr badań profilaktycznych,
 • rejestr dzienników,
 • książka ewidencji kluczy,
 • książka ewidencji przesyłek jednorazowych,
 • książka dokumentów ścisłego zarachowania,
 • książka wydarzeń - PDOZ,
 • książka osób zatrzymanych w PDOZ,
 • kwit depozytowy,
 • skorowidz nazwisk osób zatrzymanych w PDOZ,
 • książka badań sanitarnych,
 • rejestr badań przeprowadzonych na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • książka przeprowadzonych badań lekarskich osób zatrzymanych,
 • ewidencja nałożonych mandatów karnych,
 • ewidencja szkolenia stanowiskowego,
 • rejestr wystawionych delegacji służbowych,
 • rejestr szczepień.

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO:

 • dzienniki korespondencyjne,
 • dziennik korespondencji dokumentów niejawnych,
 • rejestr zwolnień lekarskich i wniosków o urlop,
 • rejestr delegacji służbowych,
 • listy obecności,
 • ewidencja wyjść w godzinach pracy/służby,
 • teczka wokand,
 • teczka wyroków i postanowień,
 • karty statystyczne zdarzeń drogowych,
 • teczka z działań i akcji,
 • teczka powiadomień do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • teczka dot. pojazdów zabezpieczonych na parkingu policyjnym,
 • sprawozdania z kontroli drogowej pojazdów,
 • zaświadczenia o zdarzeniu drogowym,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym,
 • teczka wyroków,
 • wykaz osób sprawdzających ilość posiadanych punktów karnych wraz z wnioskami o udostępnienie danych osobowych z systemu KSIP,
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ilości punktów karnych,
 • zawiadomienia o wszczęciu postępowań,
 • rejestr skierowań na badania lekarskie,
 • rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • rejestr zdarzeń drogowych,
 • rejestr zatrzymanych praw jazdy,
 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • rejestr kart Mrd 5,
 • rejestr wydanych upoważnień dla strażników miejskich,
 • książka wydawania broni służbowej,
 • książka odpraw do służby,
 • rejestr pieczęci i stempli,
 • rejestr wydanych bloczków, pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne,
 • rejestr „Teczka meldunków informacyjnych”,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • książka wydanego sprzętu do służby (urządzenia do badania trzeźwości, łączności, terminali nasobnych, latarek, aparatów foto i in.).

 

 

ZESPÓŁ KONTROLI I DYSCYPLINARNY:

 • dziennik korespondencyjny,
 • rejestr skarg,
 • rejestr listów,
 • rejestr przyjęć interesantów,
 • rejestr rozmów dyscyplinujących,
 • rejestr postępowań dyscyplinarnych,
 • rejestr odmów wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

 • książka ewidencji przychodowej ilościowo-materiałowej MpiS,
 • książka magazynowa GT-54,
 • książka magazynowa materiałów pędnych i smarów,
 • pomocnicza książka ewidencji zużycia MpiS,
 • rejestr dowodów wydania i dowodów przyjęcia materiałów i sprzętu mundurowego, żywnościowego i sportowego,
 • książki druków ścisłego zarachowania – mandaty, druki inwestycyjne,
 • rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych pojazdów,
 • rejestr przychodów i rozchodów MpiS,
 • karty mieszkaniowe,
 • rejestr decyzji w sprawach mieszkaniowych,
 • rejestr zleceń na wykonanie OC,
 • ewidencja sprzętu kulturalno-oświatowego,
 • ewidencja sprzętu mundurowego,
 • kartoteka wyposażenia specjalnego pracowników cywilnych i pracowników,
 • ewidencja materiałów i sprzętu żywnościowego,
 • dziennik korespondencyjny - zastrzeżone,
 • ewidencja kart Flota,
 • dziennik przepisów,
 • dzienniki podawcze,
 • dziennik korespondencyjny,
 • ewidencja nadgodzin,
 • ewidencja pieczęci i stempli,
 • ewidencja urlopów,
 • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 • ewidencja nadgodzin,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • rejestr delegacji,
 • rejestr kart materiałowych,
 • rejestr dokumentów przychodowych,
 • rejestr dokumentów rozchodowych,
 • rejestr faktur,
 • ewidencja sprzętu uzbrojenia, amunicji i środków chemicznych,
 • ewidencja techniki specjalnej,
 • ewidencja techniki biurowej,
 • ewidencja sprzętu p.poż,
 • ewidencja sprzętu budowlanego i gospodarczego,
 • ewidencja opału,
 • ewidencja pakietów do pobierania krwi,
 • rejestr szkoleń w zakresie p.poż.,
 • dziennik przebiegu służby,
 • księga ewidencji indywidualnej pojazdów mechanicznych,
 • książka ewidencji wypadków drogowych,
 • książka ewidencji sprzętu w użytku – sprzęt MpiS,
 • książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu,
 • rejestr dowodów przyjęcia i wydania MpiS,
 • rejestr przychodów faktur i rachunków,
 • rejestr dowodów materiałowych,
 • kartoteka materiałowa,
 • rejestr dowodów przyjęcia i wydania,
 • książka służby dozorcy,
 • książka rewiru konwojowo-ochronnego,
 • książka rewiru OPP,
 • książka dyspozytora,
 • rejestr szkód,
 • rejestr PKZP,
 • rejestr badań profilaktycznych,
 • rejestr zakupu biletów MZK,
 • rejestr wypłacanych świadczeń socjalnych,
 • ewidencja analityczna PKZP,
 • książka obrotów,
 • księga kasowa – mandaty,
 • księga druków ścisłego zarachowania – bloczki KP i KWP,
 • księga druków ścisłego zarachowania – bloczki PKZP,
 • elektroniczna ewidencja ubezpieczonych w PZU,
 • rejestr RP-7.

 

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

 • rejestr dzienników ewidencyjnych i teczek (RDEiT),
 • urządzenie ewidencyjne (dziennik korespondencyjny),
 • dziennik podawczy,
 • książka wyjść w godzinach służbowych,
 • ewidencja pieczęci i stempli,
 • dziennik ewidencji przepisów,
 • rejestr badań lekarskich,
 • rejestr pakowania,
 • rejestr urlopów,
 • rejestr wydanych przedmiotów RWP),
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • rejestr prowadzonych kontroli,
 • rejestr przepustek osobowych i samochodowych,
 • rejestr wydanych upoważnień,
 • dziennik ewidencji kluczy,
 • rejestr spisów akt przekazanych kat. „A”,
 • rejestr spisów akt przekazanych kat. „B”,
 • rejestr akt brakowania kat. „B”,
 • księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta,
 • rejestr kserokopii materiałów niearchiwalnych ze Składnicy Akt tut. Komendy,
 • ewidencja akt zagubionych.

 

 

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ:

 • dziennik korespondencyjny.

 

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRAWNYCH:

 • dziennik korespondencyjny,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych.

 

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 • dziennik korespondencyjny,
 • książka doręczeń przesyłek miejscowych.

 

 

Komenda Miejska Policji w Toruniu zastrzega, iż nie wszystkie prowadzone rejestry i ewidencje, zawierają treści jawne i możliwe do udostępnienia.

 

Metryczka

Data publikacji : 14.04.2014
Data modyfikacji : 19.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry