ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Komenda Miejska Policji w Toruniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


Elektroniczna Skrzynka Podawcza KMP W Toruniu na platformie e-PUAP

www.epuap.gov.pl

 


 

U W A G A:

W celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl
 • bezpłatnego Profilu  Zaufanego  w ramach platformy ePUAP  lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne  (np.  wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 15:00 do Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17 na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB,
 • Płyta CD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KMP w Toruniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011.206.1216).

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF, XPS, XLS, XLSX,
  • ODT, OTT, SXW, STW,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Metryczka

Data publikacji 25.02.2016
Data modyfikacji 25.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry