Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Toruniu znajduje się w

Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń
tel. 47 754 21 24, fax 47 754 21 43.

 

Organizację i zakres działania archiwum oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją  niearchiwalną Policji reguluje Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008r. nr 16 poz. 95 ze zm.).

Działalność archiwalną prowadzi Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Składnica Akt KMP w Toruniu posiada zespół archiwalny otwarty. Dokumenty zgromadzone w Składnicy Akt obejmują okres od 1954 roku do chwili obecnej.

Składnica Akt KMP posiada w swoich zbiorach archiwalnych:

 1. materiały o znaczeniu historycznym (kat. „A”), przechowywane trwale – nie podlegające brakowaniu,
 2. materiały kat. „B” stanowiące dokumentację niearchiwalną, o czasowym znaczeniu praktycznym, podlegająca brakowaniu po upływie obowiązującego okresu przechowywania,

Do zakresu działania Składnicy Akt KMP oraz składnic akt podległych komisariatów należy m.in.:

 1. udostępnianie akt – po zastosowaniu obowiązujących procedur – upoważnionym osobom, komórkom i jednostkom organizacyjnym,
 2. udzielanie informacji na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów.

Dokumentację Składnicy Akt KMP oraz składnic akt podległych komisariatów udostępnia się do celów:

 1. służbowych uprawnionym podmiotom,
 2. naukowo-badawczych,
 3. publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku, o ochronie informacji niejawnych Dz. U. 2018, poz. 412, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Wnioski i zapytania o możliwość korzystania z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Składnicy Akt KMP w Toruniu należy kierować na adres :

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Komenda Miejska Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń

 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej  osobowości prawnej oraz imię i nazwisko oraz rodzaj i nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenia składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej,
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu i okresu ich tworzenia,
 4. określenie celu ( temat i zakres pracy naukowej ) i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Do zgłoszenia załącza się upoważnienia dla osoby, o której mowa w punkcie 1 i 2 oraz zaświadczenia z uczelni w przypadku udostępnienia do celów naukowo-badawczych. Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego. Osoba korzystająca z dokumentacji policyjnej dla celów naukowo-badawczych jest informowana o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Udostępnianie materiałów archiwalnych tj. kategorii „A” odbywa się zgodnie z art. 17 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 217) oraz z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.06.2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U z 2011r. nr 196 poz. 1161).

Udostępnianie materiałów niearchiwalnych odbywa się na podstawie rozdziału 7 Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji. Materiały niearchiwalne, które nie zawierają informacji o sprawach publicznych są udostępniane za zgodą Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Na zakres udostępniania będą miały wpływ ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych czy ustawy o Policji (tj. Dz. U. z 2019 poz. 161).

Akta udostępnia się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji, w obecności pracownika archiwum.

Archiwum wydaje zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.

 

Metryczka

Data publikacji 25.09.2008
Data modyfikacji 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Majbrodzka, Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry