Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

ARCHIWA

Organizację i zakres działania archiwum oraz zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją  niearchiwalną Policji reguluje Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Działalność archiwalną prowadzi Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz 4 składnice akt podległych komisariatów Policji.

Składnica Akt KMP w Toruniu posiada zespół archiwalny otwarty. Dokumenty zgromadzone w Składnicy Akt obejmują okres od 1954 roku do chwili obecnej.

Składnica Akt KMP posiada w swoich zbiorach archiwalnych:

 1. materiały o znaczeniu historycznym (kat. „A”), przechowywane trwale – nie podlegające brakowaniu,
 2. materiały kat. „B” stanowiące dokumentację niearchiwalną, o czasowym znaczeniu praktycznym, podlegająca brakowaniu po upływie obowiązującego okresu przechowywania,
 3. materiały kat. „BC”, o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, podlegające brakowaniu po ich wykorzystaniu, po uzyskaniu zgody składnicy akt i decyzji kierownika jednostki.

Do zakresu działania Składnicy Akt KMP oraz składnic akt podległych komisariatów należy m.in.:

 1. udostępnianie akt – po zastosowaniu obowiązujących procedur – upoważnionym osobom, komórkom i jednostkom organizacyjnym,
 2. udzielanie informacji na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów.

Dokumentację Składnicy Akt KMP oraz składnic akt podległych komisariatów udostępnia się do celów:

 1. służbowych uprawnionym podmiotom,
 2. naukowo-badawczych,
 3. publicystycznych i innych

jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli. Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku, o ochronie informacji niejawnych  (Dz. U. 2010 nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodę na udostępnianie materiałów archiwalnych poza resort spraw wewnętrznych i administracji możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, bądź osoby przez niego upoważnione.  Udostępnianie akt dla innych celów niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

Wnioski o udostępnianie akt należy kierować na adres:

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Komenda Miejska Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń

 

Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, rodzaj i nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej  osobowości prawnej oraz imię i nazwisko oraz rodzaj i nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenia składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej,
 3. wskazanie materiałów lub określenie tematu i okresu ich tworzenia,
 4. określenie celu ( temat i zakres pracy naukowej ) i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Osoba korzystająca z dokumentacji policyjnej dla celów naukowo-badawczych jest informowana o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji, w obecności pracownika archiwum. Archiwum wydaje  zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

 1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnianych (Dz. U. 2011 nr 196, poz. 1161);
 2. Zarządzeniu Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSWiA nr 9, poz. 42).

 

Metryczka

Data publikacji 25.09.2008
Data modyfikacji 18.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry