Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zamieszczona na stronie podmiotowej BIP KMP w Toruniu, prosimy o przekazywanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do korzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Miejską Policji w Toruniu.

(załącznik. doc)

(załącznik. pdf)

 

Nasz adres:

Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny  
Komenda Miejska Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń
tel. 47 754 21 92 lub 47 754 22 09
fax 47 754 23 21
e-mail: bip-torun@bg.policja.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SA 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej  nie dotyczące informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć , że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 roku (sygn. II SA 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie  oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust 2 dostęp do treści aktów prawnych ( z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 62, poz. 718 ze zmian). W tej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o owym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Niezależenie od możliwości uzyskania informacji publicznej w wyżej opisanym trybie zapraszamy Państwa do odwiedzania strony Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ruchu drogowego.

 

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące ruchu drogowego.

Metryczka

Data publikacji 24.09.2008
Data modyfikacji 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Nadarzewska, Referat Kadr i Szkolenia i Prezydialny KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry