DODO - Komenda Miejska Policji w Toruniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

W związku z wejście w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust.2 ustawy informuję, że:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu jest Komendant Miejski Policji w Toruniu, ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
  2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu jest mgr Magdalena Majbrodzka; e-mail: iod.kmp-torun@bg.policja.gov.pl;
  3. dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przetwarzane są zgodnie art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (Dz.U.2019 poz. 125);
  4. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl);
  5. każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 18.06.2019
Data modyfikacji 29.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Toruniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Majbrodzka, Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Toruniu
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Górny Wydział Administracyjno-Gospodarczy KMP w Toruniu
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Górny
do góry